Έχετε 3 λεπτά

Μάθετε για το έργο SHOUT παρακολουθώντας το βίντεο!

Καλωσορίσατε στο έργο “SHOUT”

Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τις ικανότητες καινοτομίας και το μεταμορφωτικό ρόλο των ΑΕΙ, των ΜΚΟ και των ΜμΕ

στην ενασχόληση τους με περίπλοκα προβλήματα που αφορούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων μέσω του μοντέλου διατομεακής συνεργασίας και της ενισχυμένης ανταλλαγής γνώσης μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών, απόφοιτων και ερευνητών των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Στόχοι

SO1

ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για καθηγητές, φοιτητές, απόφοιτους, ερευνητές και επαγγελματίες του τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και εκπροσώπους ΜμΕ και ΜΚΟ, ώστε να βελτιωθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες τους στην επικοινωνία και την ανταπόκριση στις προκλήσεις που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να αναπτύξουν πνεύμα επιχειρηματικότητας και έρευνας.

SO2

ανάπτυξη εκπαιδευτικής μεθόδου που βασίζεται στην έρευνα και στην πρακτική, όπου φοιτητές, καθηγητές και επαγγελματίες θα συνεργαστούν για την εξεύρεση κοινών λύσεων σε προκλήσεις που αφορούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (μέσω των προγραμμάτων ερευνητικής πρακτικής άσκησης για καθηγητές, φοιτητές και επαγγελματίες).

SO3

δημιουργία ενός βιώσιμου ΚΟΜΒΟΥ για την έρευνα και την καινοτομία στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες όπου ΑΕΙ, ΜμΕ και ΜΚΟ θα μπορούν να ανταλλάσσουν γνώσεις, να διευκολύνουν την περαιτέρω συνεργασία τους και να ενδυναμώσουν κοινές βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

SO4

βελτίωση της αναγνώρισης των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στην έρευνα και ενδυνάμωση του αντίκτυπου της στο ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, ιδιαίτερο στον τομέα της βιώσιμης μεταμόρφωσης/ καινοτομίας.

SO5

ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τομέων, βελτίωση των μέσων δικτύωσης και γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της πράξης.

Αποτελέσματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες και ερευνητές στόχο έχει την προώθηση της ανάπτυξης νέων και τη βελτίωση ήδη υπαρχουσών διαδικασιών για την ένταξη των επαγγελματιών των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στον τριτογενή τομέα και τη βιομηχανία, καθώς και για την προώθηση της έρευνας και της μεταφοράς καινοτομίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από πρακτικά παραδείγματα, περιεχόμενο και δραστηριότητες και περιλαμβάνει μαθήματα ανά θέμα σε μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαδικτυακών σεμιναρίων, ενώ θα δοθεί βαρύτητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με τη συνεργασία και την διεπιστημονική/ διατομεακή προσέγγιση: δικτύωση, σχεδιασμός και διαχείριση έργων, καινοτομία, αξιοποίηση, εμπορευματοποίηση, ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, κλπ.
Όλοι οι εταίροι του προγράμματος θα συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προγράμματος με το συντονισμό της INOVA+, με βάση την εξειδίκευση του καθενός, ειδικά αναφορικά με τις ΜμΕ και τις ΜΚΟ.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες θα περιλαμβάνουν υλικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαδικτυακά σεμινάρια και θα προσφέρονται στη μορφή σύντομων μαθημάτων (κατ’ ελάχιστο 3 μαθήματα), με διάρκεια 30 ωρών το καθένα (συμπεριλαμβανομένων 6 ωρών δια ζώσης εκπαίδευσης), ενώ θα αντιστοιχούν σε 1 διδακτική μονάδα ECTS (η απαραίτητη δομή για κάθε μάθημα περιλαμβάνει: 3 μαθήματα/ 10 ώρες το καθένα). Όλο το υλικό που θα αναπτυχθεί θα είναι διαθέσιμο στον ΚΟΜΒΟ του έργου (για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περιγραφή του Πακέτου Εργασίας 4) για τους συμμετέχοντες, ώστε να εγγραφούν και να κάνουν εξάσκηση και θα είναι διαθέσιμο στις επίσημες γλώσσες των ακαδημαϊκών εταίρων (τα διαδικτυακά σεμινάρια θα είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά) . Σύντομες εκδοχές του υλικού θα είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου για προωθητικούς σκοπούς.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιστοίχιση φοιτητών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με καθηγητές Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και τη βιομηχανία/ τριτογενή τομέα με στόχο την ανάπτυξη ερευνητικών και καινοτόμων προγραμμάτων σε αναγνωρισμένες ανάγκες/ προκλήσεις από τον οργανισμό υποδοχής (βιομηχανία/ τριτογενής τομέας). Το μοντέλο πρακτικής άσκησης που βασίζεται στην έρευνα και την αποστολή θα περιλαμβάνει μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων στον τομέα της βιώσιμης καινοτομίας και θα μπορούσε να αναπαραχθεί εύκολα λόγω της ξεκάθαρης μεθοδολογίας και των σημείων αναφοράς, που είναι βασικές δεξιότητες και γνώσεις που αφορούν την πρακτική άσκηση, περιζήτητες δεξιότητες και προσωπικές δεξιότητες συνδεδεμένες με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Οι φοιτητές Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών θα φιλοξενηθούν απο τους συμμετέχοντες οργανισμούς, το δίκτυο τους και τις χαρτογραφημένες επιχειρήσεις και ΜΚΟ, όπου θα εργάζονται σε ερευνητικά σχέδια γύρω από ταυτοποιημένες από τους οικοδεσπότες οργανισμούς

ΚΟΜΒΟΣ Έρευνας και Καινοτομίες των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μια έρευνα και καινοτομία SSH HUB θα δημιουργηθεί και θα ενσωματωθεί με τα άλλα αποτελέσματα (δηλαδή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με βάση την ερευνητική αποστολή), προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και ερευνητές της SSH και σε εκπροσώπους της βιομηχανίας και του 3ου τομέα . Τα κύρια χαρακτηριστικά του HUB θα ενσωματωθούν έτσι ώστε να προσφέρουν μια πλήρη και ουσιαστική εμπειρία στους τελικούς χρήστες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του HUB περιλαμβάνουν (άλλα όπως περιοχή εγγραφής, περιοχή ειδήσεων κ.λπ., θα συμπεριληφθούν επίσης):

Περιοχή μάθησης: αυτή η περιοχή θα επιτρέψει σε όλους τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που τους ενδιαφέρει και να προωθούν έργα έρευνας και καινοτομίας SSH.
Περιοχή πρακτικής άσκησης: ο τομέας αυτός θα συμπληρώσει την πραγματική πρακτική πρακτική άσκηση και θα επιτρέψει προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (όπως ο συγκεκριμένος ορισμός του ερευνητικού έργου και η εκτέλεση κάποιας έρευνας γραφείου), υποστήριξη της περιόδου πρακτικής άσκησης και θα επιτρέψει τη συνέχιση της έργα έρευνας και καινοτομίας μετά την πρακτική άσκηση.
Περιοχή προσανατολισμένη στο έργο: παρόμοια με την περιοχή πρακτικής άσκησης, αυτή η περιοχή θα αφιερωθεί στην ανάπτυξη ερευνητικών υπηρεσιών, όπου οι απόφοιτοι SSH, ερευνητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες και τις ικανότητές τους και οι φορείς της βιομηχανίας και του 3ου τομέα μπορούν να μοιραστούν τις ανάγκες / προκλήσεις τους. Βασικά, μια πλατφόρμα αντιστοιχίας μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς για καινοτομία και ερευνητικά έργα που εκτελούνται από πτυχιούχους, ερευνητές και καθηγητές SSH. Η κοινοπραξία προβλέπει ότι αυτή η περιοχή θα εξερευνηθεί περισσότερο μόνο κατά τη διάρκεια του 3ου έτους του έργου.

Η Μέθοδός μας

Οι περίπλοκες παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν μπορούν να επεξηγηθούν μόνο με βάση φυσικά, περιβαλλοντικά και βιολογικά αίτιο μόνο. Οι άνθρωποι παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Η κατανόηση του ανθρώπινου παράγοντα είναι θεμελιώδης και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διερεύνηση των ιστορικών, πολιτισμικών και επικοινωνιακών διαδικασιών, στις οποίες η ανθρώπινη ζωή ενσωματώνεται.

Το έργο SHOUT θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, όπου φοιτητές, απόφοιτοι, νέοι επαγγελματίες και ερευνητές θα συνεργαστούν με επαγγελματίες από ΜμΕ και ΜΚΟ για να αναπτύξουν λύσεις και να δημιουργήσουν αξία για την κοινωνία των πολιτών, τη δημόσια πολιτική, τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες. Σε ένα πιο ευρύ κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, υπάρχει έλλειψη αντίληψης της χρησιμότητας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών σε διαφορετικά επίπεδα και μεταξύ διαφορετικών δρώντων. Αυτό το πρόβλημα έρχεται από δυο μέρη: εταιρείες και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα συχνά δεν βλέπουν τα οφέλη στην απασχόληση απόφοιτων των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή στη διαβούλευση με ερευνητές των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενώ παράλληλα οι απόφοιτοι δεν γνωρίζουν πως να προωθήσουν τις δυνατότητες τους, ενώ είναι σημαντική η συμβολή τους στη δημιουργία βιώσιμων καινοτόμων λύσεων και υπάρχει υψηλή ζήτηση για τις δεξιότητες τους. Αυτό το παράδοξο θα πρέπει να σταματήσει.

Το έργο SHOUT θα αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση μέσω της εφαρμογής μιας προσέγγισης που βασίζεται στην αποστολή:

Ενδυναμώνοντας τον αντίκτυπο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μέσω

1) της χαρτογράφησης ερευνητών και επαγγελματικών και της δικτύωσης τους με τη βιομηχανία και τον τριτογενή τομέα, 2) της ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας πρακτικής άσκησης που βασίζεται στην αποστολή για φοιτητές Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, 3) της παροχής οδηγιών για την προώθηση της εικόνας και του αντίκτυπου της έρευνας στο πεδίο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό οικοσύστημα για την ανάπτυξη βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων μέσω

1) της αναγνώρισης των ερευνητικών αναγκών μεταξύ ΜΚΟ και ΜμΕ και της εκπλήρωσης τους μέσα από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για φοιτητές Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, 2) της ανάπτυξης, εμπλούτισης και ελέγχου του ΚΟΜΒΟΥ Έρευνας και Καινοτομίας, ο οποίος θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός χώρου συνεργασίας για την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και για τη μελλοντική παροχή υπηρεσιών, 3) της διοργάνωσης εκδηλώσεων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και του τελικού συνεδρίου του προγράμματος για την προσέλκυση ενδιαφερόμενων μερών, 4) της απόκτησης γνώσης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών για καινοτόμες λύσεις από φοιτητές Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Ενισχύοντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπροσώπων των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών μέσω

1) της ανάπτυξης και υλοποίησης στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ακαδημαϊκούς, φοιτητές και ερευνητές των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και για επαγγελματίες της βιομηχανίας και του τριτογενή τομέα, 2) του σχεδιασμού και της προώθησης αποτελεσματικών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές και ερευνητές να μετακινηθούν για εργαστούν πάνω σε ένα αληθινό, ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας και του τριτογενή τομέα.

Ομάδες Στόχου

Ακαδημαϊκά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στον τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και εκπρόσωποι του δευτερογενή και τριτογενή τομέα (ΜΚΟ και ΜμΕ)

Φοιτητές και (πρόσφατοι) Απόφοιτοι των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Εκπρόσωποι ΜμΕ/ Ερευνητές/ Υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού

Εκπρόσωποι ΜΚΟ

Εκπαιδευτές/ Καθηγητές Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Επαγγελματίες από τον τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και από τον τομέα της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας

Ερευνητές και Ειδικοί του τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών