Imate 3 minute?

Spoznajte projekt SHOUT tako, da si ogledate video!

Welcome to SHOUT

Naš namen je okrepiti in spodbuditi razvijanje inovativnih trajnostnih rešitev pri preoblikovanju visokošolskih, malih in srednjih podjetjih ter nevladnih organizacijah

ko se soočajo z vpeljevanjem ciljev trajnostnega razvoja v svoje delovanje. Namen je, da preko medsektorskega modela sodelovanja in izmenjave znanja med različnimi deležniki, diplomanti humanističnih in družboslovnih smeri, raziskovalci spodbudimo k večji zaposljivosti.

Cilji

SO1

razviti inovativen izobraževalni program za učitelje, profesorje, raziskovalce, študente in druge strokovnjake humanističnih in družboslovnih smeri, preko katerega bodo lahko okrepili, poglobili in nadgradili svoje znanje in veščine pri komunikaciji in odzivnosti na izzive ciljev trajnostnega razvoja, podjetništva in okrepili raziskovalno naravnanost (pri svojem delu).

SO2

razviti pristop k učenju, osredotočene na raziskovanje, poslanstvo in probleme, kjer bodo študenti, profesorji ter praktiki sodelovali pri iskanju skupnih rešitev za izzive ciljev trajnostnega razvoja (tj. prek programov pripravništev, ki vključujejo študente, profesorje in zaposlene v praksi).

SO3

ustvariti HUB za raziskave in inovacije za družbene in humanistične vede, kjer bodo visokošolske organizacije, mala in srednja podjetja ter nevladne organizacije lahko izmenjevale znanje, vzpostavila nadaljnje sodelovanje in okrepile skupne trajnostne inovacijske rešitve na evropski ravni.

SO4

izboljšati prepoznavnost raziskav s področij družboslovja in humanistike ter okrepiti njihov vpliv na širše družbeno-ekonomsko okolje, zlasti na področju trajnostnih sprememb ter inovacij.

SO5

okrepiti sodelovanje med različnimi sektorji, izboljšati mreženje in premostiti vrzel med raziskavami in prakso.

Rezultati

Izobraževalni programi

Razviti inovativne izobraževalne programe za raziskovalce s področij družboslovja in humanistike, raziskovalno podporno osebje, študente družboslovja in humanistike ter strokovnjake, da bi izboljšali svoje znanje, veščine in kompetence pri komunikaciji in odzivnosti na izzive trajnostnega razvoja, podjetništva ter okrepili na raziskave usmerjeno miselnost.

Program pripravništev

Razviti pristope k učenju, ki bodo osredotočeni na raziskovanje in raziskovanja za razreševanje izzivov, kjer bodo študenti, profesorji in praktiki sodelovali pri skupnih rešitvah glede izzivov ciljev trajnostnega razvoja (vključno s programom pripravništev, ki bo le-te povezal med seboj).

Hub oz. središče za družboslovne in humanistične raziskave in inovacije

Ustvariti hub oz. središče za raziskave in inovacije za družbene in humanistične vede, kjer bodo visokošolske organizacije in srednje ter velike podjetja, socialna podjetja ter nevladne organizacije lahko izmenjevale znanje, krepile nadaljnje sodelovanje in okrepile iskanje skupnih trajnostnih inovacijskih rešitev na evropski ravni.

Naš pristop

Zapletenih globalnih izzivov, s katerimi se danes srečujemo, ni mogoče razložiti samo fizičnimi, okoljskimi in biološkimi vzroki; ljudje pri njih igrajo osrednjo vlogo. Razumevanje človeškega dejavnika je temeljno in ga je mogoče doseči le z raziskovanjem zgodovinskih, kulturnih in komunikacijskih procesov, v katere je človeško življenje vpeto.

Projekt SHOUT bo ustvaril nove priložnosti za družbene in humanistične vede, kjer bodo študentje, nedavni diplomanti, mladi strokovnjaki in raziskovalci sodelovali s strokovnjaki iz podjetij in NVO pri razvoju rešitev in ustvarjanju dodane vrednosti za civilno družbo, javne politike, poslovne in storitvene panoge. V širšem socialno-ekonomskem okolju obstaja pomanjkanje razumevanja o uporabnosti družboslovja in humanistike na različnih ravneh in med različnimi akterji. Ta problem prihaja z obeh strani: podjetja in organizacije tretjega sektorja pogosto ne vidijo koristi v sodelovanju z diplomanti družbenih in humanističnih ved ali v posvetovanju z raziskovalci družboslovja in humanistike, medtem ko diplomanti ne vedo, kako se uporabiti svoja znanja, čeprav so bistven del pri gradnji trajnostnih inovacij, ter so spretnosti, ki jih posedujejo izjemno uporabne in iskane. Ta paradoks je potrebno razrešiti.

Projekt SHOUT bo ta problem naslovil z uporabo in uvedbo k misijam oz. rešitvam usmerjenih dejavnosti.

Krepitev vpliva družboslovja in humanistike na širše družbeno-ekonomsko okolje s

(1) pripravljenim naborom raziskovalcev/strokovnjakov družboslovja in humanistike in njihovih povezovanjem z industrijo in predstavniki 3. sektorja; (2) razvoj sheme pripravništva za študente družboslovja in humanistike na osnovi raziskovalnih in praktičnih misij; (3) učinkovitimi smernicami za spodbujanje prepoznavnosti raziskav na področju družboslovja in humanistike ter njihovih vplivov pri reševanju družbenih in gospodarskih izzivov.

Ustvarjanje učinkovitega in dobro delujočega ekosistema za trajnostne inovacije, ki se bodo razmahnile s

(1) prepoznavanjem raziskovalnih potreb med podjetji in nevladnimi organizacijami ter reševanjem le-teh s pripravništvi na osnovi študentskih misij študentov družboslovja in humanistike; (2) razvoj, implementacija in testiranje družboslovnega in humanističnega raziskovalnega in inovacijskega središča, ki bo omogočilo ustvarjanje delovnih mest pri razvoju raziskovalnih projektov in prihodnjem zagotavljanju storitev (3) organiziranje dogodkov za izmenjavo znanj in zaključno konferenco, ki bo pritegnila in vključila zainteresirane strani, in (4) s prenosom dobrih praks in inovativnih rešitev z vidnim vplivom, ki so jih promovirali/vodili študenti družboslovja in humanistike.

Izboljšanje znanj, veščin in kompetenc predstavnikov družboslovja in humanistike z

(1) razvojem in izvajanjem prilagojenih izobraževalnih programov za učitelje družboslovja in humanistike, študente družboslovja in humanistike ter raziskovalce in strokovnjake iz industrije in tretjega sektorja (vključno z direktorji in vodji inovacij); (2) oblikovanje in spodbujanje učinkovite sheme pripravništva, ki omogoča izmenjavo ter sodelovanje študentov in raziskovalcev, da delajo na raziskovalnih projektih, ki temeljijo na resničnih potrebah in na resničnih problemih/izzivih industrije in tretjega sektorja.

Ciljne skupine

Visokošolske institucije, ki ponujajo programe s področja družboslovja in humanistike ter predstavniki podjetij in nevladnih organizacij

Študenti in diplomanti družboslovja in humanistike

Direktorji malih in srednjih podjetij, vodje razvoja in inovacij, drugi raziskovalci

Vodje in predstavniki nevladnih organizacij

Visokošolski učitelji družboslovja in humanistike

Strokovnjaki za prenos znanj in inovacije, vključno s področjema družboslovja in humanistike

Raziskovalci in strokovnjaki s področji družboslovja in humanistike