Ar turite 3 minutes?

Sužinokite apie SHOUT projektą žiūrėdami vaizdo įrašą!

Sveiki atvykę į SHOUT

Mes siekiame sustiprinti aukštojo mokslo institucijų, verslo ir nevyriausybinių organizacijų

inovatyvumą ir vaidmenis sprendžiant su Darnaus Vystymosi Tikslais (DVT) susijusias sudėtingas problemas ir kuriant novatoriškus tvarius sprendimus pasitelkiant tarpsektorinio bendradarbiavimo modelį ir geresnį dalijimąsi žiniomis tarp skirtingų suinteresuotųjų šalių. SHOUT siekia padidinti Humanitarinių ir Socialinių mokslų (HSM) absolventų ir tyrėjų įsidarbinimo galimybes.

Tikslai

SO1

plėtoti novatoriškas edukacines programas socialinių ir humanitarinių mokslų akademikams, aukštųjų mokyklų inovacijų specialistams, socialinių ir humanitarinių mokslų studentams bei absolventams, siekiant patobulinti jų žinias, įgūdžius, kompetencijas, verslumą atliepiant Darnaus Vystymosi Tikslų iššūkius.

SO2

plėtoti misijomis pagrįstą (mission-based) ir į problemą orientuotą mokymąsi, kai studentai, dėstytojai ir praktikai bendradarbiauja ieškodami sprendimų Darnaus Vystymosi Tikslų iššūkiams (pvz. pasitelkdami profesoriaus-studento-praktiko mokslines stažuotes).

SO3

sukurti tvarų socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimų ir inovacijų HUB‘ą, kuriame aukštosios mokyklos, verslas ir nevyriausybinės organizacijos (NVO) gali keistis žiniomis, palengvinti tolesnį bendradarbiavimą ir sustiprinti bendrus tvarių inovacijų sprendimus Europos lygiu.

SO4

gerinti socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimų matomumą ir stiprinti jų poveikį platesnei socialinei ir ekonominei aplinkai, ypač tvarių transformacijų / inovacijų srityje.

SO5

stiprinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą, tobulinti tinklų kūrimo kanalus ir mažinti atotrūkį tarp tyrimų ir praktikos.

Rezultatai

Edukacinės programos

Novatoriškos edukacinės programos, skirtos socialinių ir humanitarinių mokslų akademikams, studentams, absolventams bei aukštųjų mokyklų inovacijų specialistams, kad būtų patobulintos jų žinios, įgūdžiai, kompetencijos ir verslumas atliepiant Darnaus Vystymosi Tikslų iššūkius.

Stažuotės programa

Misijomis pagrįsta ir į problema orientuota stažuotė kaip mokymosi metodas, kai studentai, dėstytojai ir praktikai kartu ieško bendrų sprendimų Darnaus Vystymosi Tikslų iššūkiams.

Socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimų ir inovacijų HUB’as

Tvarus socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimų ir inovacijų HUB, kuriame aukštosios mokyklos, verslas ir NVO keičiasi žiniomis, palengvina tolesnį bendradarbiavimą ir sustiprina bendrus tvarių inovacijų sprendimus Europos lygiu.

Mūsų metodas

Sudėtingi globalūs iššūkiai, su kuriais šiandien susiduriame, negali būti paaiškinti vien fizinėmis, aplinkos ir biologinėmis priežastimis; žmonės vaidina pagrindinį vaidmenį. Žmogaus įtakos supratimas yra esminis dalykas, o jo pasiekti galima tik tiriant istorinius, kultūrinius ir žinių procesus, kurie reiškiasi žmonių gyvenimuose.

„SHOUT“ – tai naujos galimybės socialiniams ir humanitariniams mokslams, kai studentai, absolventai, jauni specialistai ir tyrėjai bendradarbiaus su verslo ir NVO specialistais kurdami sprendimus ir sukurdami vertę pilietinei visuomenei, viešajai politikai, verslui ir paslaugų sektoriams. Platesnėje socialinėje ir ekonominėje aplinkoje trūksta supratimo apie socialinių ir humanitarinių mokslų naudingumą skirtingais lygmenimis ir tarp skirtingų dalyvių. Ši problema kyla iš abiejų pusių: verslas ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijos dažnai nemato naudos samdant socialinių ir humanitarinių mokslų absolventus ar konsultuojantis su socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjais, o absolventai ne visada žino, kaip save pristatyti darbo rinkoje. Tačiau žvelgiant į šiandienos iššūkius, tampa akivaizdu, kad būtent HSM kompetencijos yra itin reikalingos. SHOUT siekia integraliai sujungti akademiją, studentiją, verslą ir NVO sektorių, jog visi šie sektoriai matytų vienas kito vertę sprendžiant DVT iššūkius.

SHOUT suteikia misijomis pagrįstą mokymąsi:

HSM poveikio platesnei socialinei ir ekonominei aplinkai stiprinimas:

1) sujungiant HSM tyrėjus / specialistus su verslo ir NVO sektoriaus atstovais; (2) sukuriant HSM studentų misijomis pagrįstas stažuočių sistemą; 3) pateikiant veiksmingas gaires, skatinančias HSM tyrimų ir poveikio matomumą sprendžiant socialinius, aplinkosaugos ir ekonominius iššūkius.

Veiksmingos ir gerai veikiančios tvarių inovacijų ekosistemos sukūrimas:

(1) nustatant verslo ir NVO mokslinių tyrimų poreikius ir atliepiant juos per HSM studentų misijomis pagrįstą stažuotę; (2) Plėtojant HSM mokslinių tyrimų ir inovacijų HUB‘ą, kuris įgalina sukurti bendradarbystės darbo erdves mokslinių tyrimų projektams kurti ir ateityje teikti paslaugas (3) organizuojant dalijimosi žiniomis renginius ir baigiamąją konferenciją, įtrauksiančią suinteresuotąsias šalis (4) besimokant iš novatoriškų sprendimų gerosios patirties ir dalijantis ja.

HSM atstovų žinių, įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas:

(1) kuriant ir įgyvendinant pritaikytas edukacines programas, skirtas HSM dėstytojams, HSM studentams ir inovacijų specialistams bei verslo ir NVO profesionalams (įskaitant vadybininkus ir inovacijų vadybininkus); (2) kuriant veiksmingą misijomis pagrįstų stažuočių sistemą, leidžiančią studentams ir tyrėjams perkelti savo žinias sprendžiant realias problemas visuomenėje, atsižvelgiant į verslo ir NVO sektoriaus poreikius ir DVT iššūkius.

Tikslinės grupės

HSM studijų vystytojai + verslo ir NVO sektorių atstovai

HSM mokslų studentai ir absolventai

Verslo įmonių vadovai / tyrėjai / inovacijų vadovai / personalo vadovai

NVO vadovai / atstovai

HSM dėstytojai

Socialinių ir humanitarinių mokslų profesionalai ir technologijų perdavimo / inovacijų specialistai

HSM mokslininkai ir ekspertai