ΛΗΨΗ

Αποτελέσματα και Υλικό Διάχυσης

Αποτελέσματα

Έκθεση για την Ενσωμάτωση των Φοιτητών, Ερευνητών και Αποφοίτων των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στις Βιώσιμες Καινοτομίες/ Αλλαγές

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αυτή η έκθεση θα συνοψίσει τα κύρια ευρήματα και τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης (έρευνα γραφείου) και την επιτόπια εργασία (με βάση τις συνεισφορές των ενδιαφερομένων μέσω ερευνών και συνεντεύξεων), που παρουσιάστηκαν από καθένα από τα υπό ανάλυση περιβάλλοντα (Ακαδημία, βιομηχανία και 3ος τομέας) και συμπεριλαμβανομένης μιας συνολικής προοπτικής. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει επίσης ένα σύνολο συστάσεων για τις κατευθυντήριες γραμμές και για την περαιτέρω εργασία που θα αναπτυχθεί στα επόμενα ΠΕ του έργου.

ΛΗΨΗ

Γενικές οδηγίες για τη συνεργατική αειφόρο καινοτομία

ΛΗΨΗ
Good practices booklet

Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θα διερευνηθούν και θα αναλυθούν 10 καλές πρακτικές που επικεντρώνονται σε σχετικά παραδείγματα της εμπλοκής φοιτητών, αποφοίτων και ερευνητών του τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών σε βιώσιμες καινοτομίες στη Βιομηχανία και τον τριτογενή τομέα. Για κάθε καλή πρακτική θα διενεργηθεί μια συνέντευξη με εκπροσώπους της, με σκοπό τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων και μαρτυριών. Οι επιλεγμένες καινοτόμες λύσεις θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένο οικονομικό όφελος ή τη δυνατότητα να καταρρίψουν το μύθο οτι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές λύσεις είναι επιζήμιες

ΛΗΨΗ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες και ερευνητές στόχο έχει την προώθηση της ανάπτυξης νέων και τη βελτίωση ήδη υπαρχουσών διαδικασιών για την ένταξη των επαγγελματιών των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στον τριτογενή τομέα και τη βιομηχανία, καθώς και για την προώθηση της έρευνας και της μεταφοράς καινοτομίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από πρακτικά παραδείγματα, περιεχόμενο και δραστηριότητες και περιλαμβάνει μαθήματα ανά θέμα σε μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαδικτυακών σεμιναρίων, ενώ θα δοθεί βαρύτητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με τη συνεργασία και την διεπιστημονική/ διατομεακή προσέγγιση: δικτύωση, σχεδιασμός και διαχείριση έργων, καινοτομία, αξιοποίηση, εμπορευματοποίηση, ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, κλπ.
Όλοι οι εταίροι του προγράμματος θα συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προγράμματος με το συντονισμό της INOVA+, με βάση την εξειδίκευση του καθενός, ειδικά αναφορικά με τις ΜμΕ και τις ΜΚΟ.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες θα περιλαμβάνουν υλικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαδικτυακά σεμινάρια και θα προσφέρονται στη μορφή σύντομων μαθημάτων (κατ’ ελάχιστο 3 μαθήματα), με διάρκεια 30 ωρών το καθένα (συμπεριλαμβανομένων 6 ωρών δια ζώσης εκπαίδευσης), ενώ θα αντιστοιχούν σε 1 διδακτική μονάδα ECTS (η απαραίτητη δομή για κάθε μάθημα περιλαμβάνει: 3 μαθήματα/ 10 ώρες το καθένα). Όλο το υλικό που θα αναπτυχθεί θα είναι διαθέσιμο στον ΚΟΜΒΟ του έργου (για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περιγραφή του Πακέτου Εργασίας 4) για τους συμμετέχοντες, ώστε να εγγραφούν και να κάνουν εξάσκηση και θα είναι διαθέσιμο στις επίσημες γλώσσες των ακαδημαϊκών εταίρων (τα διαδικτυακά σεμινάρια θα είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά) . Σύντομες εκδοχές του υλικού θα είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου για προωθητικούς σκοπούς.

ΛΗΨΗ

Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιστοίχιση φοιτητών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με καθηγητές Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και τη βιομηχανία/ τριτογενή τομέα με στόχο την ανάπτυξη ερευνητικών και καινοτόμων προγραμμάτων σε αναγνωρισμένες ανάγκες/ προκλήσεις από τον οργανισμό υποδοχής (βιομηχανία/ τριτογενής τομέας). Το μοντέλο πρακτικής άσκησης που βασίζεται στην έρευνα και την αποστολή θα περιλαμβάνει μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων στον τομέα της βιώσιμης καινοτομίας και θα μπορούσε να αναπαραχθεί εύκολα λόγω της ξεκάθαρης μεθοδολογίας και των σημείων αναφοράς, που είναι βασικές δεξιότητες και γνώσεις που αφορούν την πρακτική άσκηση, περιζήτητες δεξιότητες και προσωπικές δεξιότητες συνδεδεμένες με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Οι φοιτητές Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών θα φιλοξενηθούν απο τους συμμετέχοντες οργανισμούς, το δίκτυο τους και τις χαρτογραφημένες επιχειρήσεις και ΜΚΟ, όπου θα εργάζονται σε ερευνητικά σχέδια γύρω από ταυτοποιημένες από τους οικοδεσπότες οργανισμούς.

ΛΗΨΗ

ΚΟΜΒΟΣ Έρευνας και Καινοτομίες των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μια έρευνα και καινοτομία SSH HUB θα δημιουργηθεί και θα ενσωματωθεί με τα άλλα αποτελέσματα (δηλαδή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με βάση την ερευνητική αποστολή), προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και ερευνητές της SSH και σε εκπροσώπους της βιομηχανίας και του 3ου τομέα . Τα κύρια χαρακτηριστικά του HUB θα ενσωματωθούν έτσι ώστε να προσφέρουν μια πλήρη και ουσιαστική εμπειρία στους τελικούς χρήστες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του HUB περιλαμβάνουν (άλλα όπως περιοχή εγγραφής, περιοχή ειδήσεων κ.λπ., θα συμπεριληφθούν επίσης):

Περιοχή μάθησης: αυτή η περιοχή θα επιτρέψει σε όλους τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που τους ενδιαφέρει και να προωθούν έργα έρευνας και καινοτομίας SSH.
Περιοχή πρακτικής άσκησης: ο τομέας αυτός θα συμπληρώσει την πραγματική πρακτική πρακτική άσκηση και θα επιτρέψει προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (όπως ο συγκεκριμένος ορισμός του ερευνητικού έργου και η εκτέλεση κάποιας έρευνας γραφείου), υποστήριξη της περιόδου πρακτικής άσκησης και θα επιτρέψει τη συνέχιση της έργα έρευνας και καινοτομίας μετά την πρακτική άσκηση.
Περιοχή προσανατολισμένη στο έργο: παρόμοια με την περιοχή πρακτικής άσκησης, αυτή η περιοχή θα αφιερωθεί στην ανάπτυξη ερευνητικών υπηρεσιών, όπου οι απόφοιτοι SSH, ερευνητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες και τις ικανότητές τους και οι φορείς της βιομηχανίας και του 3ου τομέα μπορούν να μοιραστούν τις ανάγκες / προκλήσεις τους. Βασικά, μια πλατφόρμα αντιστοιχίας μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς για καινοτομία και ερευνητικά έργα που εκτελούνται από πτυχιούχους, ερευνητές και καθηγητές SSH. Η κοινοπραξία προβλέπει ότι αυτή η περιοχή θα εξερευνηθεί περισσότερο μόνο κατά τη διάρκεια του 3ου έτους του έργου

ΛΗΨΗ

Υλικά προώθησης και διάδοσης του έργου

Διαφημιστικό φυλλάδιο

Κατεβάστε το φυλλάδιο του έργου για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το SHOUT.

ΛΗΨΗ

Ενημερωτικά δελτία

Λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και τα επόμενα βήματα, κατεβάζοντας την 1η έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του έργου.

ΛΗΨΗ

Φυλλάδιο 1

Κατεβάστε το φυλλάδιο του έργου για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το WP1.

ΛΗΨΗ

Ενημερωτικά δελτία 2

Λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και τα επόμενα βήματα, κατεβάζοντας την 2η έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του έργου.

ΛΗΨΗ

Φυλλάδιο 2

Κατεβάστε το φυλλάδιο του έργου για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το WP2.

ΛΗΨΗ

Φυλλάδιο 3

Κατεβάστε το φυλλάδιο του έργου για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το WP3.

ΛΗΨΗ

Ενημερωτικά δελτία 3

Λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και τα επόμενα βήματα, κατεβάζοντας την 3η έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του έργου.

ΛΗΨΗ

Φυλλάδιο 4

Κατεβάστε το φυλλάδιο του έργου για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το WP4.

ΛΗΨΗ

Ενημερωτικά δελτία 4

Λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και τα επόμενα βήματα, κατεβάζοντας την 4η έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του έργου.

ΛΗΨΗ